خرید و مشاوره فنی: 65555653-021

مزیت های پد سلولزی کدام اند؟

فهرست مطالب

کولر سلولزی همان کولر آبی معمولی می باشد که در آن، به جای پوشال از پد سلولزی بهره برداری می گردد. کولرهای پوشالی به علت مصرف  زیادی که از گذشته تا به حال دارند، حتما برای شما معرف می باشند.پدهای پوشالی معمولا ً از تراشه‌های چوب و الیاف مصنوعی تولید می گردند. چنانچه که  این پوشال‌ ها را از نزدیک دیده باشید، یقینا به این موضوع دست یافته اید که از نظر ظاهری شبیه به چمن می باشند  که در هم تنیده شده‌اند. این پدهای پوشالی وظیفه خود را در نگهداری رطوبت کافی برای کولر آبی انجام می‌ دهند، ولی بهترین گزینه در بازار به شمار نمی روند . مهم‌ ترین ویژگی کولر پوشالی قیمت پایین ‌تر این نوع پدهای کولر می باشد ، ولیکن در مقایسه با کولر سلولزی از نظر کیفیت سطح پایین‌ تری دارند. زمانی که بودجه کافی دارید، کولر سلولزی گزینه مناسبی و بهتری خواهد بود  تا به شما کمک کند در طول تابستان محیط خانه یا کار خود را به خوبی خنک نگه دارید.ساختار پد کولر سلولزی که همانند خانه‌های لانه زنبور، یکنواخت و همگن می باشد و از این حیث، آب به صورت یکنواخت در آن توزیع می گردد. به همین دلیل، آب در هیچ ناحیه‌ ای از پد کولر سلولزی جمع نمی گردد  یا نقطه‌ای از آن خشک نمی ماند. به همین علت می باشد که کیفیت کولر سلولزی از کولر آبی معمولی بیشتر هست  و خنک ‌سازی کولر سلولزی بیشتر از کولر پوشالی می باشد. 

پد سلولزی

 ﭘد ﺳﻠﻮﻟﺰی ﯾﮑﯽ از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی می باشد  ﮐﻪ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ورﻗ ﻬﺎی ﻧﺎزك و ﻣﻮج دار ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ویژگی ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻ ﺗﺸــﮑﯿﻞ، اﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی می باشد ، توسط  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رزﯾﻦ برای  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آب می باشد.  ﭘﺪﺳﻠﻮﻟﺰی توسط ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﻘﺮار زواﯾﺎ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی مختلف ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روی ﻫﻢ می باشد ، منجر به آن شده که آب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن به صورت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ گردد و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری ﻫﻮا به وجود آورد . ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮا در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻠﺐ و ﺧﯿﺲ ﭘﺪ و ﻋﺪم ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی آب می شود  و ﺧﻨﮑﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را به وجود می آورد. ﻗﻄﺮات آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳـﺨﺘﯽ و دﻣﺎی آب، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻤﯽ واﺳـﻂ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﻣﺎی ﻫﻮا ﺗﺒﺨﯿﺮ (ﭘﻮﺷﺎل) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎل  به شمار می رود. همچنین پد های سلولزی از نظر ساختار پد سلولزی به صورتی می باشد  كه شيارهای با زاويه 45 و 60 درجه، شيارهای لايه کناری را با زاويای 15 و 30 درجه قطع مي نماید. اين در حالی است كه لايه نازك آب روی سطوح صلب پد به سمت پايين در حركت می باشد  و هوا از منافذ باز بين لايه ها عبور می نماید. 

مزیت های پد سلولزی کدام اند ؟

 ضمن تمام برتری‌ ها و خصوصیات عنوان شده از پدهای سلولزی در مقایسه با سایر پوشال ‌ها، بهره مندی  از آن ها مزیت‌ های زیادی به همراه دارد. این مزیت‌ها به قدری  پررنگ می باشند  که چشم ‌پوشی از این پدها و همچنین کولرهای آبی سلولزی امکان ‌پذیر نمی باشد . از جمله مزیت‌های مهم استفاده از پد سلولزی عبارت اند از: 
مزیت های پد سلولزی کدام اند؟
 همانطور که گفته شد پد سلولزی از مواد سلولزی ساخته می شوند. آن ها مانند لانه زنبور به نظر می رسند ، بنابراین معمولاً به آن ها پد خنک کننده لانه زنبوری گفته می شود.پد سلولزی در سرمایش بسیار تاثیر گذار می باشد  و نیاز به نگهداری و تمیز کردن کمتری دارد.در مقابل  با پوشال معمولی کولر آبی از دوام بیشتری برخوردار هستند. از این حیث  بیشتر کولر هایی که در مناطق گرم و خشک کاربرد دارند می بایست از پد های سلولزی یا لانه زنبوری باشند.این نوع پد ها به دلیل طراحی خاص زوایای آن در برابر هوا، از خود مقاومت نشان نمی دهند و بیشترین سطح تماس بین آب و هوا را ایجاد می کنند که علاوه بر افت فشار کمتر موجب  کاهش برق مصرفی کولر نیز می گردند ، در نهایت  راندمان خنک سازی آن افزایش می دهد.رسوب زدایی در  پدهای سلولزی راحت انجام می شود.پد سلولزی در برابر آب تغییر شکل نمی دهد و با جذب گرد و غبار و آلودگی محیط عملکردی بدون آلودگی دارد.قابلیت کاهش درجه حرارت هوا تا ۱۵ درجه سانتی گراد توسط این پدها موجب  کاهش برق مصرفی می گردد.عملکرد سیستم کمپرسور کولرهای سلولزی به گونه ای می باشد که هوا را گرفته و مجددا پس از خنک سازی تحویل محیط می دهد. بنابراین تهویه مطبوع نیز انجام می شود. 

معایب پد سلولزی

 از معایب این نوع پد ها می توان به هزینه گران آن اشاره داشت  ، به همین علت می باشد که پد های سلولزی معمولاً فقط زمانی مقرون به صرفه تر هستند  که در ابعاد بزرگ و صنعتی مصرف شوند و معمولا در کولرهای خانگی، کم تر مقرون به صرفه خواهند بود. پوشال معمولی و پد های سلولزی در انواع کولرهای آبی با کاربری خانگی و صنعتی کاربرد دارد و در مناطق گرم و خشک  موجود هست. 

طریقه عملکرد پدهای سلولزی در سیستم ‌های خنک‌کننده

 همانطور که متوجه شدید  پدهای سلولزی تعبیه شده در کولرهای آبی؛ ورقه هایی نازک، منظم و موج داری از جنس سلولز می باشند که به بسیار رطوبت ‌پذیری بالایی دارند. قابلیت جذب بالای رطوبت در این ورقه ‌ها منجر به آن می شود تا سیستم سرمایشی سلولزی مورد نظر هوای خنک ‌تری را ایجاد کند. به عبارتی پدهای سلولزی با جذب مقادیر زیادی آب، کاملاً مرطوب می گردند  و در زمان ورود هوای گرم و خشک، انرژی گرمایی وارد شده را با رطوبتی که دارند مبادله می نمایند  و در طی فرایند تبخیر سازی، هوای خنکی را در محیط  انتشار می دهند. این نوع کولرها ویژگی های  بیشتری نسبت به سیستم سرمایشی سلولزی دارند . 
مزیت های پد سلولزی کدام اند؟
 

پدهای سلولزی سازگار با محیط زیست

 پدهای سلولزی به کار رفته در کولر آبی دوستدار واقعی طبیعت و محیط زیست هستند و پس از به اتمام رسیدن طول عمرشان به راحتی به دامن طبیعت باز می گردند و هرگز موجب آلودگی زمین نخواهند شد . این به این معنی  معنا است که شما می‌توانید پس از به پایان رسیدن طول عمر پدهای سلولزی، آن‌ها را در طبیعت رها نمایید. 

کاهش میزان رسوب زدگی در پد سلولزی

 می‌دانید چه چیز سبب ایجاد رسوب در کولر آبی می گردد ؟ راکد ماندن آب . وقتی که آب در بعضی  از قسمت‌ها برای مدت طولانی راکد بماند، موجب ایجاد رسوب می گردد. با این اوصاف چون پد سلولزی در کولر آبی تمام رطوبت و آب را به خود جذب می نماید مقدار رسوب زدگی در آن به حداقل ممکن می ‌رسد و همین موضوع یکی از دلایل طول عمر بالای پدهای سلولزی می باشد . از سویی کاهش رسوب زدگی در پدهای سلولزی، عملکرد آن را نیز افزایش می دهد. 

ابعاد مناسب پد سلولزی برای کولر آبی

 ابعاد مناسب پد سلولزی به ابعاد و حجم کولر آبی ارتباط دارد.  به عبارتی، ابعاد و اندازه پد را نوع کولر تعیین می نماید. مثلا پد سلولزی 3500 که دارای عرض، طول و ارتفاع 75*75*80 است، برای کولرهای آبی با حجم 3500 مناسب می اشد. از سویی دیگر ، پد با ابعاد 60*51*7.5 هم برای کولر 3500 قابل مصرف است. یعنی با وجود تفاوت میان ابعاد و اندازه ظاهری، می‌ توان از این پدها برای یک نوع کولر بهره مند شد. پس می ‌توان گفت که اندازه یا مدل پد سلولزی بر مبنای همان اندازه یا مدل (حجم) کولر آبی می باشد. 

خرید پد سلولزی مناسب

 در زمان  خرید پد سلولزی می بایست  به مدل کولر خودتان دقت کنید. ابعاد و اندازه پد سلولزی خیلی ملاک نمی باشد  بلکه عدد مربوط به حجم و قدرت کولر حائز اهمیت است. مثلا در صورتی که می ‌خواهید برای کولر 7000 پد سلولزی خریداری نمایید ، باید پد 7000  تهیه کنید . از جمله موارد  دیگری که باید در هنگام خرید به آن توجه نمایید  نوع سیستم سرمایش کولر و همچنین وزن پد سلولزی می باشد . مثلا سیستم سرمایشی کولر آبی خانگی ممکن است با سیستم کولر صنعتی متفاوت باید. بنابراین نوع پد سلولزی مورد استفاده آن ها هم از همدیگر متفاوت می باشد. سخن پایانی همانطور که می دانید پد سلولزی کولر از تجهیزاتی به شمار می رود که  در کولرها از آن‌ها بهره برداری می گردد . ماده اولیه سازنده این پد ها کاغذ کرافت می ‌باشد. لازم است بدانید پد سلولزی به عنوان  کارآمدترین تکنیک ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سرمایشی مانند کولر آبی  به شمار می رود. 
مزیت های پد سلولزی کدام اند؟
 این پدها، از ورقه های کاغذی سلولزی تولید می گردند . ورقه‌ های سلولزی در این پد، بسیار منظم و یکپارچه در کنار یکدیگر تعبیه شده اند . این کاغذ های سلولزی، به علت  جنس و نوع چینش‌ شان کنار یکد یگر، در برابر هر گونه مواد شیمیایی و فاسد مقاوم می باشند  و همچنین در برابر طوفان و باد و… نیز مقاومت نشان می دهند. لازم به ذکر این موضوع می باشد که ، پد سلولزی محصولی است که مواد اولیه آن از سلولز (Cellulose) است . ماده‌ای که از دیواره‌ ی سلولی گیاهان تولید شده است، که خاصیت جذب آب بالایی دارد و البته از لایه‌ های متعدد و نازک (پد، Pad) ساخته می گردد. برای خرید پد سلولزی و یا کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت فارم صنعت مراجعه نمایید.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر